Suport per a la planicació de projectes d’abast social, empresarial (PYME) amb la corresponent imatge professional i corporativa. Dirigir, seduir i obtenir més beneficis.

 

Actualment moltes empreses, negocis o entitats estan lliurades a rutines directives i d’imatge gens favorables per la seva òptima viabilitat. En situacions de desorientació es porten a terme ràpides millores parcials quan el que realment importa és actuar amb aplom i amb una àmplia coherència. La present proposta ve a facilitar-ho de forma demostrada: facilita l’òptima immersió en actuacions més atractives i profitoses.

 

Dirigit a: Futurs dirigents, futurs polítics, acadèmics, artistes, tècnics, promotors i equips de treball.

 

 

Diferenciació:

• Suport proper, entenedor i acuradament estudiat.

• Aplicació de criteris actualitzats i més pràctics per a cada activitat o negoci.

• Coordinació, si s’escau, de professionals diversos per aconseguir el millor progrés.

• Dissenys, redactats i recerca de documentació per l’òptima imatge corporativa d’acord amb l’estratègia de l’entitat o negoci.

• Aplicació de la ciència psicoestètica amb la metodologia més idònia per dirigir amb més eficiència i la millor imatge en els nous temps.

• Sòlida i molt substanciosa base per a la presa de decisions amb previsió de futur.

 

 

Programa de dinamització eficient de PYMES i entitats socials amb la corresponent imatge corporativa: 

• Sessions formatives personalitzades o en grup.

• Reexions sobre el posicionament en els mercats potencials, noves tecnologies i col·lectius directament vinculats a l’entitat.

• Comentaris sobre valors clau en les empreses o entitats rendibles. La renovació, millor comunicació i futuritat per la superació de reptes.

 

Programa per a una satisfactòria imatge professional i personal:

En una fase d’inici es tenen en compte les opinions i dubtes sobre el tema per facilitar les reexions més adequades. Paral·lelament i a continuació es faciliten recursos formatius per: 

• Fer-se un millor lloc amb prestigi.

• Potenciar la personalitat i el caràcter.

• Millorar l’expressivitat.

• Salvar obstacles i trobar oportunitats davant dels canvis de valors i modes.•Passar a una aplicació millor d’estratègies i tàctiques.

• Gaudir dels avantatges que s’aconsegueixen amb coneixements d’introducció a la ciència psicoestètica.

 

Es facilita sessió d’informació i d’exemple sense compromís.